• Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του σχολείου μας!!!
  • Το σχολείο μας
  • Μουσείο Τεχνολογίας
  • Μεταξάδες Έβρου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ Α’ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μαθητές που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από υποκείμενο νόσημα

 

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ Α’ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι κηδεμόνες υποβάλλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο

ως την Παρασκευή 12-2-2021:

1.Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

2.Σφραγισμένο φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα/νοσήματα του άρθρου 2 της με αρ.πρωτ.14109/ΓΔ4/5-2-2021 ΚΥΑ.

Η δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-2021 των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID - 19, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής Επιτροπής.

Οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών, και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι, υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπως τούτα περιγράφονται, όχι περιοριστικά, στο άρθρο 2.

Μαζί με την ως άνω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα του άρθρου. Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 1.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών οι παραπάνω φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή του άρθρου 1, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας της οικείας σχολικής μονάδας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισυνάπτονται:

1. Υπεύθυνη Δήλωση

2. ΦΕΚ 455/6- 2-2021

Attachments:
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ[ ]388 kB
Download this file (ΦΕΚ B 455 2021.pdf)ΦΕΚ B 455/2021[ ]135 kB
Εμφανίσεις: 792